Klachtenprocedure

Heeft u klachten over de manier waarop medewerkers van Zorgbelang Fryslân met uw gegevens omgaan of over de dienstverlening? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Interne procedure: u richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker.

Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met directeur-bestuurder Esther de Vrij van Zorgbelang Fryslân. 

2. Externe procedure: houdt u na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland, p/a Zorgbelang Nederland, Postbus 2250, 3500 GG Utrecht.

Klacht indienen
De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die in contact is gekomen met Zorgbelang Fryslân en daar een klacht over heeft.

Behandeling
De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Privacy

Zorgbelang hecht aan een goede beheer van persoonlijke gegevens van onze clienten. Uitgangspunt daarvoor is ons privacyreglement.

U kunt zowel het privacyreglement als het klachtenreglement hiernaast downloaden