Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen (AVI)

Per 1 januari 2015 werden de gemeenten in Friesland verantwoordelijk voor enkele nieuwe doelgroepen. Groepen van mensen, die voorheen AWBZ begeleiding ontvingen of beschermd woonden. Cliënten die zij voor die datum niet (goed) kenden. Om dit in goede banen te leiden is het programma 'Aandacht voor iedereen' ontwikkeld verder afgekort tot AVI. Het programma is eind 2017 gestopt en het netwerk is nog steeds actief.

Programma 2012 - 2017

Het programma AVI was actief in de periode 2012 – 2017. Binnen dit programma is informatie ontwikkeld ter ondersteuning van Wmo-raden, Raden Sociaal Domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten. Het programma kwam tot stand door een samenwerking tussen een aantal landelijke koepels: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Zorgbelang, Per Saldo, Mezzo en Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Programma AVI werd gefinancierd door het ministerie van VWS.
Programma AVI richtte zich op Wmo-raden en andere lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook op cliëntenraden AWBZ en later ook Wwb-cliëntenraden. Zij kregen informatie en advies van de Avi adviseurs . Hiermee konden zijn de afgelopen jaren een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Wat deed het programma?

Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van betrokkenen. De afgelopen jaren is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingrijpend veranderd. Gemeenten hebben een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen voor kwetsbare burgers onder andere omdat extramurale begeleiding en begeleid wonen uit de AWBZ is overgaan naar de Wmo. Gemeenten bepalen zelf hoe ze deze uitbreiding van de Wmo vormgeven. Ze hebben echter niet alle kennis en ervaring met deze groep burgers die onder de Wmo gaat vallen. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdwet en participatiewet.

In het programma AVI werden lokale belangbehartigers geïnformeerd over de transitie en de transformatie naar de nieuwe Wmo. Ook werd advies en begeleiding geboden over hun rol daarbij. Daarnaast volgde het programma via monitors de gevolgen van deze verandering voor cliënten en mantelzorgers. De focus lag op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. Op verschillende manieren werden lokaal groepen burgers en cliënten gestimuleerd, ondersteund en geïnspireerd om hun plek in te nemen ten aanzien van alle veranderingen die plaatsvinden in het sociaal domein. Daarnaast werd bekendheid gegeven aan inspirerende en vernieuwende lokale initiatieven en aandacht gevraagd voor de vraagstukken die voor inwoners en cliënten belangrijk zijn.

Wat doet het nu?

Een groep van ongeveer 25 AVI-adviseurs was betrokken omdat zij wisten wat er lokaal/regionaal speelt onder de doelgroep van het programma. Zij deelden hun ervaringen en netwerken met de beleidsmedewerkers van de landelijke koepels. Deze kennis en netwerken worden nu door beleidsmedewerkers op landelijk niveau gebruikt bij de beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging.

De rapportages over de opbrengsten van het AVI programma vindt u hieronder:

Informatie of vragen 

085-4832433

Het netwerk 'Aandacht voor iedereen' wordt beheerd door:

snapshot-sunday-walk-the-netherlands-705180
pexels-photo-432722
pexels-photo-41073