Zorgbelang Fryslân is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2009.

Het fiscaal nummer van Zorgbelang is: 73.70.957

De Raad van Toezicht (RvT) van Zorgbelang bestaat uit:

  • Voorzitter: Ankie Beenen
  • Penningmeester: Meine Hofman (tevens vice-voorzitter)
  • Gretha Slagter
  • Sieneke Goorhuis
  • Wim Sipma  
  • Kees Joustra                              
  • Efi Gkoumassi

De RvT van Zorgbelang werkt onbezoldigd, het personeel volgt de CAO Welzijn. Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (Wnt) heeft de vereniging Zorgbelang Fryslân zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wnt en deze als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd.

De contactgegevens van Zorgbelang