Cliëntvertrouwenspersoon Jeugdhulp

Clientvertrouwenspersoon Jeugdhulp

"Ik heb een keukentafelgesprek en wil graag dat er iemand bij zit en hoe pak ik zo'n gesprek eigenlijk aan?" 

"Ik heb problemen met een gebiedsteam medewerker/ sociaal werker. Wat nu? "

"Ik krijg niet de hulpmiddelen die ik nodig heb. Wat moet ik doen?"

Resultaat cliëntvertrouwenspersoon jeugdhulp

  • Inwoners met vragen en klachten over de jeugdhulp die zij ontvangen, krijgen informatie, advies en ondersteuning van een vertrouwenspersoon;
  • Input voor beleidsverbetering door middel van jaar/kwartaalrapportage met overzicht van vragen, klachten, problemen en signalen;
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting;
  • Besparing van tijd en financiën: door inzet van een vertrouwenspersoon kan escalatie van problemen en rechtszaken voorkomen worden.

Doelgroep

Inwoners die hulp ontvangen vanuit de Jeugdwet.

Omschrijving

Een cliëntvertrouwenspersoon jeugdhulp biedt ondersteuning, zonder oordeel en zonder instellings- of overheidsbelangen. Uitgangspunt is de eigen regie van de cliënt. Samen wordt er gezocht naar een antwoord of oplossing bij vragen, problemen en klachten. De vertrouwenspersoon streeft hierbij naar herstel van verbinding tussen kinderen, ouders en de hulpverlening.Vertrouwenspersonen versterken de kwaliteit van de jeugdhulp. Zij signaleren en zorgen voor een terugkoppeling wanneer instellingen en jeugd/wijkteams zich niet houden aan wetten en regels en/of er zorgen zijn over de kwaliteit van de geboden zorg.

Doel

• Het versterken van de positie van de cliënt.

• Verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke jeugdhulp in Friesland.

Doorlooptijd

Gehele jaar

Kostenopbouw

Tot 2018 wordt deze functie gefinancierd vanuit de gemeentelijk jeugdhulpgelden middels collectieve inkoop via VNG.

Vertrouwenswerk in de 1.5-metersamenleving

Lees meer over het ‘Vertrouwenswerk in de 1,5-metersamenleving’. Dit is uitgewerkt met het uitgangspunt "Vertrouwenswerk nabij, tenzij..."

Dit aanbod is gericht op:

√ Beleidsuitvoering
√ Resultaatgebied: individuele ondersteuning van burgers binnen het sociaal domein

pexels-photo-573285
pexels-photo-551581

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l