Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Heeft u klachten over de manier waarop medewerkers van Zorgbelang Fryslân met uw gegevens omgaan of over de dienstverlening? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Interne procedure
U richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker.

Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met directeur-bestuurder Esther de Vrij van Zorgbelang Fryslân.

2. Externe procedure
Houdt u na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot:

Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland
p/a Zorgbelang Nederland
Ringbaan Zuid 44
5022 PN Tilburg

of stuur een e-mail aan: info@zorgbelang-brabant.nl

 

Klacht indienen
De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die in contact is gekomen met Zorgbelang Fryslân en daar een klacht over heeft.

 

Incidentenprocedure
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich incidenten voordoen. Door vroegtijdig te reageren op signalen wil voorkomen dat deze incidenten plaats vinden. Mochten er toch incidenten hebben plaatsgevonden, dan willen wij er alles aan doen om herhaling van het incident te voorkomen. Hiervoor is een incidentenprocedure opgesteld, waarin de verschillende acties zijn omschreven en wij ook hebben opgenomen op welke momenten er een verantwoordelijkheid is voor melding van het incident door de directeur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Onderstaand wordt de incidentenprocedure beschreven. Deze procedure beschrijft de wijze waarop incidenten worden geregistreerd en afgehandeld.

 

 

2171830_s

Behandeling
De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Klachtenregelement
U kunt het klachtenreglement downloaden: