Waarschuwingen bij Friese ziekenhuisfusie

Wat betekent dit voor Friese burgers?

Op 15 november kondigden het Medisch Centrum Leeuwarden en het Heerenveense Tjongerschans ziekenhuis hun fusie aan. Wat moeten Friese patiënten hiervan vinden?

Klein binnen groot is prachtig

Kleinere ziekenhuislocaties kunnen door een fusie met een groter centrum bloeien en minder kwetsbaar worden. Een voorbeeld is het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Na de fusie is het UMC Groningen eigenaar. Vergelijkbare verhalen zijn de ziekenhuizen in Hoogeveen en Meppel. Zij zijn gefuseerd met grotere locaties in Emmen en Zwolle. De leiding van beide locaties werkt goed samen. Artsen uit  de grote locatie draaien ook spreekuur op de kleine locatie. Bij uitval van personeel is gemakkelijker tijdelijke overplaatsing van de ene naar de andere locatie mogelijk. Vanuit dit perspectief juichen wij de fusie tussen Tjongerschans en MCL toe. Wij verwachten dat deze bestuurlijke centralisatie leidt tot behoud van bereikbare en toegankelijke zorg.  Toch  geven wij twee waarschuwingen af.

Fusie leidt soms tot ruzie

Ondanks goede voornemens van fusiepartners leidt de realisatie van een fusie soms tot ruzie. Voor we het weten is Frylân dan weer achterop. Fusies met ruzies komen voor: In de regio Den Haag maakten ziekenhuizen in Delft  en Den Haag/Zoetermeer hun defusie onlangs bekend. De kans op ruzie tussen MCL en Tjongerschans achten wij klein. Ten eerste kennen beide locaties al een gezamenlijke Raad van Toezicht en  doen  zij de inkoop van middelen en apparaten gezamenlijk. Ten tweede bestaat er al doorstroming  tussen beide locaties van leidinggevenden. Beide ziekenhuisbestuurders weten dat ’t is mei sizzen net te dwaan”. Toch kan het  bij een fusie fout gaan. Wij raden daarom in het algemeen aan om een mislukking tijdig te melden en niet te lang  onder de pet te houden. Ook een huwelijk loopt wel eens op de klippen. Dit is onze eerste waarschuwing.

Houd de samenwerking in stand met andere ziekenhuizen

Onze tweede waarschuwing betreft het betrekken van andere zorgaanbieders en van patiëntenorganisaties tijdens het uitwerken van de fusie. Een belangrijk aspect vanuit het patiëntperspectief is het herverdelen van  de zorgverdeling over de locaties MCL en Tjongerschans. Wij gaan ervan uit, dat in dit traject de bestaande goede samenwerking met het Antonius ziekenhuis te Sneek en Nij Smellinghe te Drachten overeind blijft. Wij hebben ervaring  met goede samenwerking tussen alle Friese cardiologen, geriaters, oncologen, chirurgen en cliëntenraden. Zorgbelang Fryslân werkt graag met hen allen samen. Kortom hier geldt: never change a winning team.

Behoud de samenwerking  met huisartsen en met ouderenzorg

De herverdeling van taken tussen Heerenveen en Leeuwarden raakt ook de contacten met huisartsen en ouderenzorg. In Fryslân is in 2028 een verwacht tekort van 34% van huisartsen. Houd ook de gefuseerde nieuwe instelling voldoende rekening met dit tekort?  Onder andere Heerenveen loopt voorop met nieuwe vormen van huisartsen- en ouderenzorg die gesteund worden door ouderenbonden, de Tjongerschans en Zorgbelang Fryslân. Wij gaan ervan uit dat die gewoon doorgaan tijdens de fusering. Het MCL heeft  nu een nauwe relatie met ouderenzorg-aanbieder Noorderbreedte. Er bestaan in Nederland initiatieven met ziekenhuis-thuis en acute wijkverpleging. Wij zien de  nieuwe taakverdeling tussen Tjongerschans en MCL  daarom als een kans  voor nieuwe vormen van ouderenzorg. Onze eigen achterban reikt hierover graag tips en ervaringen  aan. Zodat ook de jongere oudere van nu ook in toekomst terecht kan voor goede zorg op alle uren van de dag.

Kortom

Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie: informeer de Friese  burgers in een vroeg stadium over het proces, over te maken keuzes, voortgang en over stagnatie. Zorg voor participatie in het te doorlopen fusietraject. Respecteer en behoud bestaande vormen van samenwerking  met patiëntenorganisaties, huisartsen, ouderenzorg en de twee andere Friese ziekenhuizen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder in het belang van Fryslân en haar inwoners.

Esther de Vrij en Guus Schrijvers hieronder. Zij zijn directeur respectievelijk oud-directeur van Zorgbelang Fryslân, een koepelorganisatie met zeventig aangesloten patiëntenverenigingen.

 

Bron: LeeuwarderCourant 24 11 2022