Regioplan IZA voor Friesland gereed

Wat is nodig om ook in de toekomst zorg beschikbaar te houden

 

Vanaf vandaag staat het Regioplan Friesland op Juiste Zorg op de Juiste Plaats. U kunt het Regioplan hier direct downloaden. Het regioplan is gebaseerd op het regiobeeld en maakt inzichtelijk wat de komende jaren nodig is om ook in de toekomst zorg voor alle inwoners van Friesland beschikbaar en toegankelijk te houden.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat alle relevante zorgpartners, bestuurders en inwoners gezamenlijk de zorgtransitie in de regio vormgeven. In Friesland lag dit initiatief bij de bestuurstafel Seker en Sun waar ook Zorgbelang Fryslân vanuit het inwonerperspectief aan deelneemt.

‘Inwonerparticipatie moet ingebed in proces van zorgtransformatie’
Cruciaal bij de zorgtransitie is dat inwoners betrokken worden bij de besluitvorming en daarin een gelijkwaardige gesprekspartner zijn. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat expliciet vermeld dat burgerparticipatie in deze een noodzakelijke voorwaarde is. Samen met onze achterban hebben wij als Zorgbelang Fryslan hard gewerkt om dit expliciet in het Regioplan vermeld te krijgen. En dat is gelukt!  In het Regioplan staat dat inwonerparticipatie moet worden ingebed in het gehele proces van zorgtransformatie: van planvorming, ontwikkeling tot aan de uitvoering ervan. Dit is een heel belangrijke mijlpaal.

Over het Regioplan

Van zorg naar gezondheid door versterken van de mienskip
De rode draad in alle opgaven is het versterken van de mienskip, de sociale basis en het inzetten op
preventi. Door de beweging te maken van zorg naar gezondheid voorkomen we dat de vraag naar
zorg teveel stigt. Vanuit de data uit het regiobeeld Friesland en diverse gesprekken in de regio,
onder meer met inwoners, zijn de vier belangrijkste opgaven voor Friesland bepaald. Dit zijn:
1. Kansrijk opgroeien en gezond leven
2. Gezond ouder worden
3. Mentale gezondheid en veerkracht
4. Toekomstbestendig Medisch Specialistiche Zorg

Samenwerken en inwonersparticipatie
De vier opgaven zijn niet los van elkaar te zien en worden in samenhang met elkaar opgepakt. Het gaat binnen iedere opgave om de hele keten van preventie, sociale basis, welzijn, ondersteuning en zorg. Voor de realisatie van de opgaven zijn ook digitalisering, het anders organiseren en opleiden van de arbeidscapaciteit en het versterken van de organisatis in de eerste lijn erg belangrijk. Dit alles vraagt om nauwe samenwerking tussen het gemeentelijke- en het zorgdomein. Ook de Friese inwoner speelt een belangrijke rol. De maatschappelijke verwachtigen van zorg raken inwoners van Friesland. Daarom zijn ze betrokken bij de totstandkoming van het regioplan en worden ze ook betrokken bij de vervolgstappen.

Regioplan startpunt
Zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis en de gemeente Smallingerland1 hebben onder begeleiding van Berenschot het proces gefaciliteerd. Een vertegenwoordiging van het Friese Zorglandschap heeft ingestemd met het plan en de opgaven die daarin zijn afgesproken. Het publiceren van het regioplan is een startschot om met daadkracht in te zetten op het toekomstbestendig maken van het Friese Zorglandschap. In 2024 gaan we met allerlei stakeholders en inwoners verder met het opstellen en uitvoeren van concrete plannen voor de vier opgaven.

Integraal Zorgakkoord
Het opstellen van een regioplan is een afspraak uit het integraal Zorgakkoord (IZA) dat in 2022 is ondertekend door allerlei partien uit het zorglandschap. Met als doel om per regio te bepalen welke opgaven het belangrijkste zijn om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijf voor de mensen die dat nodig hebben. Door de dubbele vergrijzing en het tekort aan arbeidscapaciteit is de manier waarop we de zorg nu hebben georganiseerd niet meer houdbaar.